Жыныс мүчѳсү тууралуу 6 факт

Ѳлчѳмү жѳнүндѳ билгиӊер келип, бирок эч жерден таппай жүргѳн маалымат

Чоӊ vs кичине мүчѳ: экѳѳ теӊ жакшы жана бирдей ырахат алып келет

Аӊчылар менен жыйноочулардын мезгили эчак ѳтүп кеткен, жана жыныс органын маскулиндүүлүктүн белгиси катары кѳрсѳтүүнүн зарылдыгы жок. Ошентсе да эркектер үчүн пенисинин узундугу мурдагыдай эле чоӊ мааниге ээ. Ал тургай сурамжылоолордо аны чоӊойтуп айтууга чейин баргыдай абдан маанилүү. Балким мунун себеби бардыр? Пенистин узундугу тууралуу жаӊы илимий изилдѳѳлѳргѳ негизделген алты фактыны айтып берели.

Факт 1. Эркектер түпкү оюнда ѳздѳрүнүн ѳлчѳмүн жеткире баалашпайт.

Пенистин ѳлчѳмүн салыштыруу менен эркектер кѳп ката кетиришет. Баалоодогу каталар бир нече себепке байланыштуу. Биринчиден, ѳзүнѳ так жана туура баа берүүгѳ объективдүү тоскоолдуктар: маселен, жыныс мүчѳсүн жаап турган курсагы же түктѳрү жолтоо болот.  Экинчиден, ар дайым кийимдин ичинде жашырылып турган дене мүчѳсүн салыштыруу оӊой эмес: кадимки киши кабинкадагы, кийинип-чечинүүчү жайдагы же мончодогу коӊшусунун жыныс мүчѳсүн жѳн эле кѳз жүгүртүп карай алат.   Мындай шартта так ченеп кѳрүү мүмкүн эмес. Кошумча факторлор да таасир этиши мүмкүн. Маселен, башкача ракурс, же кимдир-бирѳѳ серүүн, дагы бирѳѳ ысык душта жуунган болсо, бул жагдайлар жыныс мүчѳсүнүн ѳлчѳмүнѳ таасирин тийгизет. Эӊ соӊунда, баарыбызга белгилүү болгон «кошунанын чѳбү дайыма жашылыраак жана узунураак» деген субъективдүү учур иштеп кетет.

Факт 2. Чоӊ мүчѳ — кѳбүрѳѳк ырахат дегенди билдирбейт.

Ѳнѳктѳш аялды оргазмга жеткирүүнүн кѳп жолдору бар. Бирок теория боюнча да бул ыкмалардын кѳбүндѳ пенистин ѳлчѳмү анчалык маанилүү эмес. Аялдын организминдеги иштин эӊ башкы себепкери — клитор. Анда, эркектин жыныс органындагыдай эле, кѳп сандагы нерв учтары бар болгондуктан, ѳтѳ сезгич келип, белгилүү бир кыймыл-аракеттерде, кѳбүнчѳ алдыга жана артка болгон кыймылдарда жагымдуу келип, кубаныч тартуулайт. Тышкы бѳлүгү узундугунун дээрлик жарымын түзгѳн пенистен айырмаланып, клитор — негизинен ички орган болуп саналат, жана анын башы гана тышта жайгашкан. Анын сезгичтиги ѳтѳ эле жогору: ал тургай клиторго жакын жайгашкан ткандарды, анын ичинде кындын дубалдарын дагы стимуляциялоо оргазмга алып келиши мүмкүн. Ушул себептен улам, айрым кыздар заара кылып жатканда да дүүлүгүп кетишет.

Ошентип, клитор түрдүү ыкмалар менен стимуляцияланды, пенис кындын ичине кирди, ѳнѳктѳштѳрдүн жыныстык органдарына кан толуп, жуп оргазмга жетти. Бирок бул процессте мүчѳнүн ѳлчѳмү кандай роль ойнойт? Физиологиялык жактан караганда — жалпысынан ырахат алуу деӊгээлине таасири деле чоӊ эмес, ошондуктан, дээрлик эч кандай роль ойнобойт. Жетишерлик узундуктагы орган адистердин пикири боюнча эрогендик зона деп эсептелген жатындын моюнуна чейин жетет. Бирок аялдардын бир бѳлүгүндѳ бул ыӊгайсыздык гана жаратат. Эгер пенистин диаметрин ала турган болсок, кындын кошумча кеӊейтилиши деле эч нерсени ѳзгѳртпѳйт. Анткени ал жердин сезгичтиги ѳзү эле тѳмѳн. Бир гана нерсе — чоӊ мүчѳ клиторду кындын дубалдары аркылуу жакшы стимуляциялай алат. Эгерде аял ири ѳлчѳмдѳрдѳн кошумча сезимдерди күтсѳ, анда чоӊ пенис ага кошумча ырахат алып келет. Бул плацебо эффекти сыяктуу: физиологиялык жактан ѳлчѳм маанилүү роль ойнобойт, бирок аял айырма бар деп ишенгендиктен, кѳбүрѳѳк ырахат алат. Эгер аял жетиштүү деӊгээлде дүүлүкпѳсѳ, анда бардык ѳлчѳмдѳгү мүчѳлѳр жагымсыз сезим жаратып, ал тургай анын органы да зыянга учурашы ыктымал. Демек, ѳнѳктѳш менен эмоционалдык жакындык бир-эки сантиметрден маанилүү.

Факт 3. Аял үчүн сүйүктүүсүнүн ѳлчѳмү маанилүү эмес.

Аялдардын ѳлчѳмгѳ байланыштуу түшүнүктѳрү менен күтүүлѳрү эркектерде ѳздѳрүнүн санаасына караганда кѳбүрѳѳк тынчсыздануу жаратат. Муну менен бирге эле изилдѳѳгѳ ылайык, аялдардын пенистин ѳлчѳмүнѳ байланыштуу каалоолору ѳз ара мамиленин тибинен кѳз каранды болот. Мисалы, эгер максат — бир түнгѳ ѳнѳктѳш табуу болсо, анда аялдар жыныс органынын ѳлчѳмү орточодон чоӊураак болгон эркекти тандашат. Мындай мамилелер үчүн аялга жыныс мүчѳсүнүн чоӊ болушу менен ассоциацияланган маскулиндүүлүк маанилүү. Экинчи жагынан, эгер кеп узакка созулган мамилелер туурасында болуп жатса, анда аял ѳзүн психологиялык жактан да, физикалык жактан да жыныс мүчѳсү орточо же орточодон кичирээк ѳлчѳмдѳ болгон эркек менен жайлуу сезе алат. Мындан тышкары, аялдардын кѳпчүлүгү кандай болсо да, алар үчүн жогорку интеллект маанилүү экенин, жагымдуу келбетке караганда интеллектке артыкчылык бере тургандарын билдиришкен.

Дагы бир изилдѳѳнүн жыйынтыктары аялдар үчүн жыныс мүчѳнүн узундугу эмес, жоондугу кѳбүрѳѳк маанилүү экенин кѳрсѳткѳн. Сурамжылоого тартылган 50 аялдын ичинен 45и мүчѳнүн жоондугуна, болгону 5 аял узундугуна маани берери белгилүү болгон. Ошону менен катар эле, аялдардын кѳбү жакын мамиледеги секс өз ара милдеттенмесиз секске караганда кыйла жагымдуу болорун белгилешкен. Башкача айтканда, мүчѳнүн ѳлчѳмү ѳнѳктѳш менен эмоционалдык байланыштай маанилүү эмес.

Факт 4. Пенистин ѳлчѳмү башка соматометрикалык кѳрсѳткүчтѳрдѳн кѳз каранды болбойт.

Эркектин жыныс мүчѳсүнүн ѳлчѳмү таманынын, бармактарынын же дагы бир жеринин узундугу менен байланыштуу деген идея кеӊири жайылган. Бирок, изилдѳѳлѳрдүн натыйжалары мунун жѳн гана миф экенин айкындап турат. Британиялык окумуштуулар 15 эркектин  маалыматтарын анализдеп чыгып,  буттун ѳлчѳмү да, бармактардын узундугу да, дененин салмагынын индекси да, курактык ѳзгѳчѳлүк да, жумурткалардын кѳлѳмү да жыныс мүчѳнүн ѳлчѳмүнѳ эч кандай таасир этпейт деген жыйынтыкка келишкен. Изилдѳѳчүлѳр ырастаган жалгыз байланыш — пенистин узундугу менен бойдун узундугунун ортосундагы корреляция. Бирок мыйзам ченемдүүлүк жѳнүндѳ айтыш үчүн бул деле анчейин олуттуу эмес. Мисалы, эгер бир эркек экинчисинен бир топ узун болсо, экѳѳнүн теӊ пенистеринин ѳлчѳмү бирдей болуп калышы мүмкүн.

Мүчѳнүн узундугуна расалык таандыктык дагы таасир этпейт. Тагыраагы, азыркы күндѳ илимпоздордун колунда мындай мыйзам ченемдүүлүк бар деп так айтканга ишенимдүү далилдер жок.  Туура жыйынтык чыгаруу үчүн комплектациялары бирдей болгон ар башка улуттун ѳкүлдѳрүн салыштырып кѳрүш керек. Ал эми бул иш бир топ күч-аракетти талап кылат жана мындай күч-аракетти али эч ким жумшай элек. Ошондуктан бардык айырмачылыктарды индивидуалдуу ѳзгѳчѳлүктѳр менен түшүндүрсѳ туура болот. 

Факт 5. Туура ѳлчѳм кандай болорун эркектердин кѳбү билбейт.

Эркектердин ою боюнча, бир нече ондогон сантиметрлик пенис — бул норма болбосо да, жетүүгѳ аракет кылууну талап кылган узундук. Бул болсо, эркектин пикириндеги жыныс мүчѳсүнүн «идеалдуу» узундугу «орточо» узундуктан кыйла жогору болууга тийиш дегенди түшүндүрѳт. Ири бир үлгү топтогу эркектердин 45%ы узунураак пениске ээ болууну самаганы изилдѳѳлѳрдѳн белгилүү болду. Дагы бир изилдѳѳ гетеросексуалдуу эркектердин 68,3%ы пенисинин чоӊ болушун каалаганын кѳрсѳттү. Психолог, эркектердин сексуалдуулугуна байланышкан мифтерге каршы күрѳшүп келген доктор Зильбергельд, кѳп жылдык клиникалык практикасынан кийин мындай жыйынтыкка келген: «Эркектердин фантазиялары тууралуу мифтерде пенистер үч гана ѳлчѳмдѳ: чоӊ, гиганттык жана эшиктен араӊ кире тургандай эбегейсиз чоӊ ѳлчѳмдѳ болот».

2000-жылдан 2002-жылга чейин италиялык урологдор жыныс мүчѳсүнүн ѳлчѳмүнѳ ыраазы болбой, аны чоӊойтууну каалаган андрологиялык клиниканын 67 бейтабын сурамжылоого тартышкан. Катышуучулардан алардын ою боюнча жыныс органы кандай ѳлчѳмдѳ болуусу керек экендигин сурашкан. Он киши «дурус» узундук кандай болорун таптакыр билген эмес». Калгандардын орточо эки-үч сантиметрге узун болушу керек экендигине байланыштуу пикирлери түрдүү жылдардагы бардык статистикалык кѳрсѳткүчтѳрдѳн ашкан. Врачтар бейтаптарына чыныгы норма жѳнүндѳ айтканда, 48 адам операция жасатуудан баш тарткан.

Окумуштуулар чыӊалуу (эрекция) абалында болбогон жыныс мүчѳсүнүн орточо узундугу 7-10 см, ал эми эрекция абалында – 12 -16 см ортосунда болорун аныктап чыгышкан.  Адистер дүүлүкпѳгѳн абалда тѳрт сантиметрден, ал эми эрекция абалында 7,5 сантиметрден кыска болгон жыныс мүчѳсүн чындап эле кичине деп эсептешет. Баса, бардык ченѳѳлѳр 21 жаштан ѳткѳн эркек кишилерге жасалат: бул жашка чейин органдын узундугу ѳзгѳрүп турат.

Факт 6. Эгер эркек ѳзүнүн жыныс мүчѳсүн ѳтѳ эле кичине деп эсептесе, анын эректилдик функциясы начарлап калышы ыктымал.

Кѳп эле тынчсыздана берүү адамдын ден соолугуна, анын ичинде жыныстык чѳйрѳгѳ да таасирин тийгизет. 2017-жылы бразилиялык изилдѳѳчүлѳр ден соолугу чыӊ 628 эркекти тандап алып, жыныс мүчѳлѳрүнүн ѳлчѳмүн ченешкен жана Эректилдик дисфункциянын эл аралык индексинен (МИЭФ-5) ѳтүп, пенистери дурус узундукта болуп болбогонун текшерип кѳрүүсүн ѳтүнүшкѳн. Илимпоздор ѳздѳрүнүн жыныс мүчѳсүн кичинекей деп эсептеген эркектердин эрекцияга байланыштуу кѳйгѳйгѳ кѳбүрѳѳк кабыларын аныктап чыгышкан. Ошону менен катар эле ар кандай даражадагы эректилдик дисфункциясы барлардан мындай кѳйгѳйү жокторго чейинкилердин мүчѳлѳрүнүн орточо узундугу дээрлик бирдей болгон. Окумуштуулар чылым чегүү, курактык ѳзгѳчѳлүк, физикалык активдүүлүк, коштоочу оорулар, ошондой эле тестостерон жана кандагы шекердин деӊгээли менен катар эле ѳзүн тѳмѳн баалоону дагы дисфункциянын маанилүү фактору деп кароону сунушташат. Кыскасы, Михаил Булгаковдун айткандарын башкача туюндура турган болсок, кээде бүлгүн чурайда эмес, башта болот.

Булак: Двор Медиа